{#- This file was automatically generated - do not edit -#} {% macro t(key) %}{{ { "language": "vi", "clipboard.copy": "Sao chép vào bộ nhớ", "clipboard.copied": "Sao chép xong", "edit.link.title": "Chỉnh sửa", "footer.previous": "Trước", "footer.next": "Sau", "meta.comments": "Bình luận", "meta.source": "Mã nguồn", "search.config.lang": "vi", "search.placeholder": "Tìm kiếm", "search.result.placeholder": "Nhập để bắt đầu tìm kiếm", "search.result.none": "Không tìm thấy tài liệu liên quan", "search.result.one": "1 tài liệu liên quan", "search.result.other": "# tài liệu liên quan", "skip.link.title": "Vào thẳng nội dung", "source.link.title": "Đến kho lưu trữ mã nguồn", "source.revision.date": "Cập nhật cuối cùng", "toc.title": "Mục lục" }[key] }}{% endmacro %}